เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า..ความรู้

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกกลุ่ม

1. นางสาว อุมาพร    ขาวผ่องใส
รหัสนักศึกษา 574186012
คบ.1 ปฐมวัย

2. นางสาว รัตนาวลี  มหาสังข์
รหัสนักศึกษา 574186022
คบ.1 ปฐมวัย

3. นางสาว ชลิตศา   ห้วยหงษ์ทอง
รหัสนักศึกษา 574186064
คบ.1 ปฐมวัย